Общи условия

КРАЙНИ КЛИЕНТИ

С Решение № 595 от 17.01.2017 г. на Върховния административен съд (ВАС) окончателно бе отменено Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР, понастоящем Комисия за енергийно и водно регулиране), с което са одобрени Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД (влезли в сила на 07.09.2014 г.). Съгласно Решение № 595 от 17.01.2017 г. на ВАС Комисията за енергийно и водно регулиране ще поднови процедурата по одобряване на нови Общи условия на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.

След отмяната на Решение № ОУ-05 от 21.07.2014 г. на ДКЕВР, до одобряването от Комисията за енергийно и водно регулиране и влизането в сила на нови Общи условия, дружеството ще прилага в отношенията с клиентите си действалите преди 07.09.2014 г. Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, одобрени от ДКЕВР с Решение ОУ-060/ 07.11.2007 г., изм. и доп. с Решение ОУ-004/ 06.04.2009 г.

Последните може да намерите тук: Общи условия на договорите за пренос на електрическа енергия през електроразпределителните мрежи на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД, одобрени от ДКЕВР с Решение ОУ-060/ 07.11.2007 г., изм. и доп. с Решение ОУ-004/06.04.2009 г.


Отменени с Решение № 595 от 17.01.2017 г. на ВАС Общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ

Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД по чл. 30 от Закона за енергията от възобновяеми източници са одобрени от ДКЕВР с Решение № ОУ-9 от 20.05.2013 г. и Решение № ОУ-11 / 01.07.2013 г. относно поправка на очевидна фактическа грешка в чл. 32, ал. 1.

Общи условия за достъп на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД

Дата на публикуване: 30.05.2013 г.

Във връзка с прилагането на чл. 7 от Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 16.01.2015 г.) е извършена актуализация и подмяна на Приложение № 2 към Общите условия за достъп на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници до електроразпределителната мрежа на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД – „Протокол за отчет на произведената и постъпилата в електроразпределителната мрежа активна електрическа енергия”.