Публични обсъждания

Съгласно нормативните изисквания общите условия, при които крайните клиенти използват електроразпределителната мрежа, се одобряват от Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР).

Преди внасянето за одобряване от ДКЕВР на проекта на общи условия за достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа (общи условия), „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД е длъжно да проведе процедура по публично обсъждане по реда на Наредба № 3 за лицензиране на дейностите в енергетиката. В рамките на тази процедура проектът на общи условия се обявява в центровете за обслужване на клиенти на дружеството и по друг подходящ начин най-малко 30 дни преди представянето му в ДКЕВР. Клиентите имат възможност да подават своите коментари и предложения по проекта на общи условия, както и да участват в предварително насрочено публично обсъждане. След публичното обсъждане, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД прави анализ на  получените предложения и изготвя становище по тях, което внася в ДКЕВР заедно с проекта на общи условия и протокола от публичното обсъждане.

На 12 април 2013 г. „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД публикува проект на нови общи условия на интернет страниците www.energo-pro.bg и www.energo-pro-grid.bg, както и във всички центрове за обслужване на клиенти. Публичното обсъждане на проекта на общи условия беше проведено на 14 май 2013 г. от 15:00 ч. на адрес: зала 4 „Пресцентър”, Фестивален и конгресен център, бул. „Сливница” № 2, гр. Варна. В срок до 14 май 2013 г. клиентите можеха да изпращат своите коментари и бележки по проекта на общи условия.

 

Извън нормативните изисквания, „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи” АД се ангажира да публикува на интернет страницата си всички получени предложения по проекта на общи условия, протокола от публичното обсъждане и позицията на дружеството, за да осигури максимална прозрачност по проведената процедура. Изброените документи може да намерите по-долу: